Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:650. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:650. Error 9: Invalid character

T? V?N DU H?C

In PDF.

 

DU H?C

Du H?c: T? v?n và h??ng d?n nhanh chóng Visa du h?c ? t?t c? các l?p:

- English Elicos: h?c Anh V?n 1 n?m t?i Úc.

- School Sector: h?c t? l?p 1 t?i l?p 12.

- Vocational and Training: các khóa h?c ngh? ?a d?ng nh? Th? ?i?n, Nhà t?o m?u tóc, ??u b?p, Th? bánh ng?t, Nhà t?o m?u th?i trang …

- Bachelor: có nhi?u ch??ng tŕnh vào th?ng ??i h?c cho h?c sinh hoàn thành l?p 11 ho?c 12 t?i Vi?t Nam.

- Master: ?a d?ng các khóa h?c Th?c S? t? 1 t?i 2 n?m.

- Guardian: visa cho thân nhân ?i cùng h?c sinh d??i 18 tu?i.

v H?c sinh s? ???c t? v?n tr?c ti?p b?i chuyên viên t? ?n t?i v?n pḥng chính t?i Sydney, Úc.

v Cung c?p các d?ch v? ?ón ti?p t?i sân bay, t́m ch? ? thích h?p, t́m ng??i b?o tr? cho h?c sinh d??i 18 t u?i, t? v?n kinh nghi?m h?c t?p và cu?c s?ng t?i Úc.

v Trong khi h?c và sau khi hoàn thành các khóa h?c thích h?p t?i Úc, n?u có mong mu?n, chúng tôi s? t? v?n các ch??ng tŕnh khuy?n khích ??nh c? c?a Chính Ph? úc dành cho du h?c sinh.

??c bi?t: xin Visa du h?c 4 n?m v?i yêu c?u Ti?ng Anh d? dàng.

Các lo?i Visa khác: ??nh c? theo k? n?ng; Du l?ch; B?o lănh ng??i thân; ??u t? kinh doanh; ??nh c? hông nhân, gia ?́nh.

GIÁO D?C ÚC S? L?A CH?N CHO SINH VIÊN VI?T NAM

¯ N?n giáo d?c ch?t l??ng cao

¯ Chi phí h?c t?p và sinh ho?t th?p

¯ B?ng c?p qu?c t? và ???c công nh?n kh?p th? gi?i

¯ Ph??ng pháp d?y h?c và tiên ti?n

¯ Môi tr??ng s?ng tuy?t v?i – an toàn, thân thi?n và d? thích nghi

¯ Xă h?i ?a v?n hóa không phân bi?t ch?ng t?c

¯ C? h?i nâng cao v?n Ti?ng Anh

¯ C? h?i làm thêm ngoài gi? h?c v?i thu nh?p h?p d?n

¯ H? th?ng giáo d?c linh ho?t

 

Main Menu