You are here:   Home Chương Trình ANH VĂN THIẾU NHI

ANH VĂN THIẾU NHI

In PDF.

 

ANH VAÊN THIEÁU NHI

 

 

GIAÙO TRÌNH

CAÁP ÑOÄ

GIÔØ

HOÏC PHÍ (VND)

STARTERS

WAY AHEAD 1

1A

50

1.080.000

1B

50

1.080.000

1C

50

1.080.000

1D

50

1.080.000

WAY AHEAD 2

2A

38

864.000

2B

38

864.000

2C

38

864.000

2D

38

864.000

MOVERS

WAY AHEAD 3

3A

38

936.000

3B

38

936.000

3C

38

936.000

3D

38

936.000

WAY AHEAD 4

4A

38

936.000

4B

38

936.000

4C

38

936.000

4D

38

936.000

FLYERS

WAY AHEAD 5

5A

38

1.008.000

5B

38

1.008.000

5C

38

1.008.000

5D

38

1.008.000

WAY AHEAD 6

6A

38

1.008.000

6B

38

1.008.000

6C

38

1.008.000

6D

38

1.008.000