Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:650. Error 9: Invalid character

GI?I THI?U SUNFLOWER

In PDF.

TH? NG?

Knh g?i ton th? qu ph? huynh v qu h?c sinh thn m?n!

Gio d?c ?, ?ang v s? ?ng m?t vai tr quan tr?ng trong vi?c thc ??y s? pht tri?n ton di?n c?a m?t ??t n??c. Chnh v v?y, gio d?c lun l qu?c sch hng ??u c?a m?i qu?c gia, l m?i quan tm c?a m?i c nhn, gia ?nh v x h?i.


Trong th?i ??i ngy nay, cc ngnh d?ch v? ni chung v gio d?c ni ring s? ch? thnh cng tr?n v?n n?u chng ta m? c?a h?i nh?p vo n?n kinh t? tri th?c ton c?u. V ngo?i ng? chnh l cng c? h?u hi?u nh?t gip chng ta ti?p c?n v ti?n su voN?n kinh t? tri th?c ton c?u ?.


N?m b?t ???c xu th? pht tri?n t?t y?u ?y c?a th?i ??i,Tr??ng Ngo?i Ng? Sunflower ra ??i v?i mong mu?n gp ph?n vo s? pht tri?n chung c?a n?n gio d?c t?nh v nng cao n?ng l?c ngo?i ng? c?a ng??i dn ??a ph??ng. V?i ??i ng? gio vin tin ti?n, t?n tnh, trnh ?? chuyn mn cao, ti?p c?n ph??ng php d?y ngo?i ng? hi?n ??i trong v ngoi n??c,Tr??ng Ngo?i Ng? Sunflower chng ti t? tin s? lm qu ph? huynh v qu h?c vin hi lng v?i ch?t l??ng ging d?y t?iTr??ng chng ti.


R?t hn h?nh ???c ?n ti?p qu v? ??n th?m quan v?n phng tr??ng chng ti

ho?c lin h? qua s? ?i?n tho?i (062)3827548(062)2460037,

email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ?? ???c cung c?p thng tin v t? v?n mi?n ph.

Trn tr?ng!