You are here:   Home Chương Trình ANH VĂN MẦM NON

ANH VĂN MẦM NON

In PDF.

ANH VAÊN MAÀM NON


GIÁO TRÌNH

CẤP ĐỘ

GIỜ

HỌC PHÍ

TINY TALK

1 Kid

20

720.000 VNĐ

2 Kid

20

720.000 VNĐ


Nhieàu nghieân cöùu khoa hoïc cho thaáy raèng, treû em sôùm laøm quen vôùi moâi tröôøng Ngoaïi Ngöõ seõ phaùt trieån Ngoân Ngöõ moät caùch hoaøn thieän hôn nhöõng ñöùa treû thoâng thöôøng.

Vôùi tieâu chí mang laïi moät söï khôûi ñaàu thaät hoaøn haûo, lôùp hoïc mang teân “Parent and Kids –Beù hoïc cuøng phuï huynh” taïi tröôøng Anh Ngöõ sunflower ñược thieát keá daønh cho treû töø 4-6 tuoåi ñaõ môû ra cho caùc beù cô hoäi giao tieáp ngoân ngöõ moät caùch chuaån möïc vaø töï nhieân nhaát. Taïi ñaây, caùc beù seõ ñöôïc tieáp caän vôùi moâi tröôøng ngoaïi ngöõ baèng phöông phaùp tröïc quan, tröïc aâm sinh ñoäng thoâng qua caùc troø chôi, xem phim hoaït hình vaø tham gia caùc hoaït ñoäng vui nhoän …

Vôùi caùch hoïc thuù vò naøy, treû seõ caûm thaáy vui veû vaø tö ï tin hôn, nhôø ñoù phaùt trieån ñöôïc kyõ naêng nghe noùi Tieáng Anh hoaøn haûo vaø ñuùng chuaån nhaát ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu chaäp chöõng.

Ñieåm ñaëc bieät cuûa lôùp hoïc naøy coøn coù söï tham gia cuûa phuï huynh .Vôùi phöông chaâm “chôi maø hoïc”, gaàn guõi vaø thaân thieän, caùc baäc phuï huynh seõ trôû thaønh nhöõng thaønh vieân tích cöïc trong lôùp hoïc, cuøng hoïc vaø chôi vôùi caùc em. Ñaây laø caùch toát nhaát ñeå caùc baäc cha meï coù theå “ñeå maét” ñeán vieäc hoïc cuûa con em mình, nhôø ñoù coù theå giuùp hoï coù theâm nhöõng kieán thöùc cô baûn vaø neàn taûng vöõng chaéc trong vieäc hoïc ngoaïi ngöõ ñeå phoái hôïp cuøng nhaø tröôøng giaùo duïc con treû.