CHƯƠNG TRÌNH TOEIC

In PDF.

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN TOEIC

Caáp
ñoää

Lôùp

Ký hiệu

Thôøi löôïng

(giôø)

Giaùo trình

Muïc tieâu ñaøo taïo

Hoïc
phí
(vnd)

PRE-TOEIC

PRE-

TOEIC
1

PRE-T1

30

HEADSTART

· Luyeän phaùt aâm chuaån.

· Luyeän taäp 4 kyõ naêng nghe, noùi, ñoïc vieát theo caùc tình huoáng thöïc teá ñeå coù neàn taûng cô baûn.

720.000

PRE-TOEIC
2

PRE-T2

30

720.000

TOEIC

TOEIC 300

T1

44

· Very easy Toeic

· Real Listening and Speaking 1

· Real reading 1

· Real Writing 1

· Sunflower’s Course Book

· Giuùp hoïc vieân töï tin trong moâi tröôøng Anh ngöõ.

· Giuùp hoïc vieân coù cô hoäi trang bò theâm voán töø vöïng, cuûng coá caáu truùc ngöõ phaùp vaø reøn luyeän caùc kyõ naêng thi cô baûn.

· Giuùp hoïc vieân söû duïng thaønh thaïo tieáng anh trong moâi tröôøng laøm vieäc quoác teá.

· Höôùng daãn vaø ñaøo taïo veà chieán löôïc vaø kyõ thuaät laøm baøi.

· Giuùp hoïc vieân thu nhaäp caùc kinh nghieäm höõu ích cho kì thi thoâng qua caùc baøi thöïc haønh vaø thi thöû vaøo cuoái khoùa.

· Giuùp hoïc vieân ñaït keát quaû cao trong kì thi TOEIC.

1.188.000

T2

52

1.404.000

TOEIC 350

T3

48

· Very easy Toeic

· Real Listening and Speaking 1

· Real reading 1

· Real Writing 1

· Sunflower’s Course Book

1.440.000

T4

54

1.620.000

TOEIC 400

T5

56

· Beginning Toeic

· Real Listening and Speaking 1

· Real Reading 1

· Real Writing 1

· Sunflower’s Course Book

1.848.000

T6

60

1.980.000

TOEIC 450

T7

56

· Beginning Toeic

· Real Listening and Speaking 2

· Real Reading 2 Real Writing 2

· Sunflower’s Course Book

2.016.000

T8

60

2.160.000

TOEIC 500

T9

56

· Analyst toeic

· Real Listening and Speaking 2

· Real Reading 2 Real Writing 2

· Sunflower’s Course Book

2.184.000

T10

60

2.340.000

TOEIC 550

T11

56

· Analyst toeic

· Real Listening and Speaking 3

· Real Reading 3 Real Writing 3

· Sunflower’s Course Book

2.352.000

T12

60

2.520.000

TOEIC 600

T13

56

· Analyst toeic

· Real Listening and Speaking 3

· Real Reading 3 Real Writing 3

· Sunflower’s Course Book

2.688.000

T14

60

2.880.000