You are here:   Home Programs ENGLISH FOR TEEN

ENGLISH FOR TEEN

Saturday, 09 August 2008 08:33 SunFlower
Print PDF

ANH VAÊN THIEÁU NIEÂN

 

GIAÙO TRÌNH

CAÁP ÑOÄ

GIÔØ

HOÏC PHÍ (VND)

STARTER

ENGAGE STARTER

1S

50

1.140.000

2S

50

1.140.000

3S

50

1.140.000

KET

ENGAGE
LEVEL 1

1K

50

1.140.000

2K

50

1.140.000

3K

50

1.140.000

ENGAGE
LEVEL 2

4K

50

1.320.000

5K

50

1.320.000

6K

50

1.320.000

PET

ENGAGE
LEVEL 3

1P

50

1.500.000

2P

50

1.500.000

3P

50

1.500.000

INSPIRATION

4P

50

1.800.000

5P

50

1.800.000

6P

50

1.800.000Last Updated on Wednesday, 24 August 2011 06:54