You are here:   Home Chương Trình ANH VĂN THIẾU NIÊN

ANH VĂN THIẾU NIÊN

In PDF.

ANH VAÊN THIEÁU NIEÂN

 

GIAÙO TRÌNH

CAÁP ÑOÄ

GIÔØ

HOÏC PHÍ (VND)

STARTER

ENGAGE STARTER

1S

50

1.140.000

2S

50

1.140.000

3S

50

1.140.000

KET

ENGAGE
LEVEL 1

1K

50

1.140.000

2K

50

1.140.000

3K

50

1.140.000

ENGAGE
LEVEL 2

4K

50

1.320.000

5K

50

1.320.000

6K

50

1.320.000

PET

ENGAGE
LEVEL 3

1P

50

1.500.000

2P

50

1.500.000

3P

50

1.500.000

INSPIRATION

4P

50

1.800.000

5P

50

1.800.000

6P

50

1.800.000